Høringssvar

Endringer i energiloven og naturgassloven

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endringer i energiloven. Les vårt høringssvar her.

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet har sendt på høring ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

Innspill til definisjon av nesten nullenergibygg (TEK 20)

Direktoratet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring (29.11.2017) forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet.

Endringer i regelverket om anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring endringer i regelverket om anleggsbidrag.

Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Les vårt høringssvar her.

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Les vårt høringssvar her.

Endring av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endring av bygningsenergidirektivet. Les vårt høringssvar her.