Høringssvar

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte 13. februar 2018 på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2. De foreslåtte endringene i byggteknisk forskrift skjerper kravet om energifleksibilitet for bygg over 1000 m2. Energifleksible varmesystemer skal dekke 80 prosent av normert netto varmebehov, opp fra dagens 60 prosent. NOVAP mener dette forslaget ikke følger opp Stortingets vedtak hvor det fremkommer klart og tydelig at et flertall på Stortinget ønsker å regulere bruken av elektrisitet til oppvarmingsformål.

Les NOVAPs høringssvar her

Se høringssvar fra andre aktører:

https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-til-endring-i-byggteknisk-forskrift-tek17-om-energiforsyningskrav-for-bygninger-over-1000m22

Forslag til endring i nettariffer for husholdninger

NVE sendte 30.11.2017 på høring forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer med høringsfrist 1. mars 2018. Endring i forskrift er relevant for varmepumpebransjen, og NOVAP leverte høringssvar. NOVAP støtter ikke forslaget fra NVE da vi mener NVEs foreslåtte modell fremstår som for komplisert for husholdningene.

Les NOVAPs høringssvar her

Se høringssvar fra andre aktører:

https://www.nve.no/om-nve/regelverk/forskriftsendringer-pa-horing/horing-forslag-til-endringer-i-forskrift-om-kontroll-av-nettvirksomhet-tariffer-avsluttet