Høringssvar

Endringer i energiloven og naturgassloven

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endringer i energiloven. Les vårt høringssvar her.

Enklere merverdiavgift med én sats

Det er bedre å støtte energisparing blant husholdninger i Nord-Norge enn å subsidiere strømregningene deres med mva-fritak, mener NOVAP.

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet har sendt på høring ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Myndighetene må også se på alternativer til vindkraft, mener NOVAP. Det å satse på energieffektivisering vil redusere behovet for ny kraftproduksjon.

Innspill til definisjon av nesten nullenergibygg (TEK 20)

Direktoratet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring (29.11.2017) forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet.

Endringer i regelverket om anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring endringer i regelverket om anleggsbidrag.

Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Les vårt høringssvar her.

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Les vårt høringssvar her.

Endring av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endring av bygningsenergidirektivet. Les vårt høringssvar her.