Høringssvar

Forslag til endring av nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE har hatt et forslag til ny utforming av nettleie på høring. Vi er kritiske til forslaget.

Enovas rapport om energimerkeordningen

Les vårt høringssvar til Enova-rapport fra forprosjekt om energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet har hatt et forslag om å forby mineralolje også til byggvarme på høring. Les vårt høringssvar her.

Innspill til definisjon av nesten nullenergibygg (TEK 20)

Direktoratet for byggkvalitet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Les vårt høringssvar her.

Endringer i energiloven og naturgassloven

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endringer i energiloven. Les vårt høringssvar her.

Endringer i regelverket om anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring endringer i regelverket om anleggsbidrag.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring (29.11.2017) forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet.

Endring av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endring av bygningsenergidirektivet. Les vårt høringssvar her.

Enklere merverdiavgift med én sats

Det er bedre å støtte energisparing blant husholdninger i Nord-Norge enn å subsidiere strømregningene deres med mva-fritak, mener NOVAP.

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet har sendt på høring ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Myndighetene må også se på alternativer til vindkraft, mener NOVAP. Det å satse på energieffektivisering vil redusere behovet for ny kraftproduksjon.

Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Les vårt høringssvar her.

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2