Høringssvar

Innspill til Energikommisjonen

Energikommisjonen bør be myndighetene legge fram en plan for energieffektivisering og innføre EUs energibruksdirektiver.

Innspill til handlingsplan for energieffektivisering

Handlingsplanen for energieffektivisering bør ha et konkret mål som lar seg etterprøve, mener Varmepumpeforeningen. Forslag: 2 TWh energieffektivisering i året

Innspill til Energimeldingen

Energimeldingen mangler en beskrivelse av konkrete tiltak som kan sikre kraftbalansen, og bidra til å fase ut fossil energibruk og samtidig tilrettelegge for ny klimavennlig. industri.

Forslag til endring av nettleie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE har hatt et forslag til ny utforming av nettleie på høring. Vi er kritiske til forslaget.

Forskrift om energikartlegging i store foretak

Kravet om energikartlegging bør gjelde foretak med 1 GWh eller 3 GWh årlig energibruk, ikke 5 GWh, mener NOVAP.

Enovas rapport om energimerkeordningen

Les vårt høringssvar til Enova-rapport fra forprosjekt om energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet har hatt et forslag om å forby mineralolje også til byggvarme på høring. Les vårt høringssvar her.

Innspill til definisjon av nesten nullenergibygg (TEK 20)

Direktoratet for byggkvalitet skal utarbeide et forslag til en definisjon av nesten nullenergibygg.

Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken. Les vårt høringssvar her.

Endringer i energiloven og naturgassloven

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endringer i energiloven. Les vårt høringssvar her.

Endringer i regelverket om anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring endringer i regelverket om anleggsbidrag.

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring (29.11.2017) forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet.

Endring av bygningsenergidirektivet

Olje- og energidepartementet har sendt på høring endring av bygningsenergidirektivet. Les vårt høringssvar her.

Enklere merverdiavgift med én sats

Det er bedre å støtte energisparing blant husholdninger i Nord-Norge enn å subsidiere strømregningene deres med mva-fritak, mener NOVAP.

Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

Olje- og energidepartementet har sendt på høring ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

Klimabaserte energikrav til bygg

Reforhandlet styringsavtale med Enova SF

Innspill til representantforslag om å reforhandle styringsavtalen med Enova SF.

Nasjonal ramme for vindkraft på land

Myndighetene må også se på alternativer til vindkraft, mener NOVAP. Det å satse på energieffektivisering vil redusere behovet for ny kraftproduksjon.

Faggrunnlag til Oslos Klimastrategi mot 2030

Klimaetaten i Oslo kommune utarbeidet et utkast til nytt faggrunnlag for klimastrategi mot 2030. Les vårt høringssvar her.

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2