NOVAP mener

NOVAP standpunkter i norsk energi- og miljøpolitikk:

  • Norsk miljøpolitikk må bygge på ambisiøse konkrete målsetninger i forhold til reduksjon av globale, regionale og lokale utslipp
  • Norsk energipolitikk og energiforskning bør bygge på prinnsippet om å likebehandle ulike energikilder, energibærere og energiteknologier og å fremme energiproduksjon basert på fornybar energi
     

NOVAPs fokusområder i forhold til rammebetingelser: 

  • Tekniske forskrifter i plan- og bygningsloven må endres slik at man får gevinst for å anvende omgivelsesvarme fra varmepumper. Dagens beregningsmodell tar kun hensyn til isolasjonstykkelser og u-verdier.
  • Energimerking av bygninger må innføres som planlagt i 2009, og myndighetene må holde fast ved beregningsmodellen som er foreslått hvor man får gevinst ved å anvende omgivelsesvarme fra varmepumper
  • Tilskuddsordninger for varmepumper må være langsiktige og forutsigbare, og saksbehandlingen for tilskudd må være enkel og ubyråkratisk
  • Ordningen med redusert nettariff for utkoblbar elkjel må avvikles så snart som mulig da ordningen bidrar til fortsatt bruk av olje og el til oppvarming i bygg med vannbåren varme. Denne ordningen gir rabatt på 10 – 15 øre på nettleien for kunder som omfattes av ordningen.
  • Husbanken må tilby gunstige lån til installasjon av varmepumper for private husholdninger og næringsdrivende. Dette er viktig fordi investeringskostnadene er høyere med varmepumpe enn for alternative mindre miljøvennlige alternativer.
  • Det offentlige må gå foran og velge de mest energivennlige løsningene i egen bygningsmasse. Grensen for vannbåren varme i offentlige bygg må senkes til 500m2 og må suppleres med krav om fornybar varme i bygget.