F-gass forordningen

Alle som produserer, importerer og håndterer varmepumper og annet utstyr med HFK og andre f-gasser må oppfylle kravene i EUs f-gass-forordning.

Målet med f-gass-forordningen er å redusere utslipp av klimagasser som hydrofluorkarboner (HFK), og å begrense importen av dem. Forordningen omfatter sterke klimagasser som HFK (hydrofluorkarboner), PFK (perfluorkarboner) og SF6- gasser (svovelheksafluorid).

Ny revisjon i 2024

EU vedtok den første F-gass-forordningen i 2006, og den ble innført i Norge i 2010. Neste revisjon kom i 2014, og den innførte blant annet tidsbegrenset gyldighet på f-gass-sertifikater. Nå gjelder revidert forordning 2024/573 som trådte i kraft i mars 2024. Den er foreløpig ikke tatt inn i norsk lovverk. 

F-gass-forordningen stiller krav 

 • om forsvarlig håndtering av f-gasser, blant annet lekkasjetesting og oppsamling av brukte kuldemedier 
 • om sertifisering for personer og bedrifter som jobber med f-gasser 
 • til resirkulering og destruksjon av f-gasser 
 • til import av f-gasser 

Forordningen omfatter blant annet stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg, kjølebiler og klimaanlegg i kjøretøy, og gjelder for 

 • alle som produserer, importerer eller eksporterer f-gasser  
 • produsenter og importører som markedsfører visse typer produkter som inneholder f-gass 
 • teknisk personell og virksomheter som håndterer utstyr som inneholder f-gasser 

Tidsbegrenset gyldighet på sertifikater 

I 2014 kom den reviderte f-gass-forordningen ((EU) 2015/2067). Den ble tatt inn i norsk lovverk gjennom produktforskriften § 6a i desember 2018, og 

 • Innfører fem års gyldighet for personlig f-gass sertifikat og bedriftssertifikat med virkning fra 1. juli 2022. 
 • Begrenser maksimal tillatt globalt oppvarmingspotensial (GWP) for kuldemedier i varmepumpe – og kjøleanlegg. Dette skjer trinnvis mellom 2015 og 2025.  
 • Begrenser import av HFK-gass i bulk. 

En rekke kuldemedier må ut 

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt  

 • å etterfylle kuldemedier med GWP > 2500 i forbindelse med service og vedlikehold av større varmepumper. Dette rammer R404A og R507 A.  
 • med kuldemedier med GWP > 150 i klimaanlegg som kan flyttes mellom rom av sluttbruker.  

Fra 1. januar 2025 blir det forbudt  

 • å omsette todelte klimaanlegg, inkludert varmepumper (splitt-anlegg), med f-gasser som har GWP på 750 eller mer. Forbudet gjelder anlegg med mindre enn 3 kg fylling.  

Nye forbud fra 2027

Forordningen fra 2024 strammer ytterligere inn på høyeste tillatte GWP-verdi for nye produkter, og dermed hvilke kuldemedier som blir forbudt. 

Her finner du oversikten: Forbud i f-gass-forordningen