Innspill til Statsbudsjettet 2021 – Finanskomiteen

Kutt i elavgift gjør det utfordrende å nå klimamål . For å nå Norges klimaforpliktelser og realisere omstilling til lavutslippssamfunn, må myndighetene satse mer på energieffektivisering.

Til Finanskomiteen                                      10.11.2021


Kutt i elavgift gjør det utfordrende å nå klimamål

For å nå målet om 55 kutt i klimagassutslipp innen 2030, og for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050 mener Norsk Varmepumpeforening at det er avgjørende med en kraftig styrket satsing på energieffektivisering.

30 års satsing på energieffektivisering et avsluttet kapittel i 2020

Med ny Enova-avtale for 2021-2024 var 30 års satsing på mer effektiv energibruk i Norge et avsluttet kapittel. Enova vil med den nye avtalen ikke prioritere energieffektivisering, og ingen andre offentlige aktører står klar til å overta stafettpinnen. Dette skjer i en tid med rekordhøye kraftpriser i Sør- Norge, og stort behov for å sørge tilgang på nok kraft til den klimaomstillingen Norge skal gjennom. En kraftfull satsing på energieffektivisering vil også ruste strømkunder for fremtiden.

Mål om 10 TWh energisparing i bygg er ikke fulgt opp

Målet om 10 TWh energisparing ble først introdusert da energimeldingen ble behandlet i juni 2016. Det har nå gått mer enn fem år uten at regjeringen har lagt fram noen plan. Tvert imot fjernes flere støtteprogrammer for energisparing i boliger og yrkesbygg som er avgjørende for å realisere dette målet. Følgende forslag ble fremmet av stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Janne Sjelmo Nordås fra Senterpartiet og vedtatt av Stortinget 30. mai 2017:

Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2018 legge fram en plan for hvordan man kan realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Planen skal inneholde en konkret nedtrappingsplan i bygg og en virkemiddelpakke med eksisterende og nye virkemidler for å realisere målet.

Målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 vil i hovedsak måtte skje gjennom storskala utrulling av kjent og velprøvd teknologi. På grunn av ulike typer markedssvikt, og for å få tilstrekkelig tempo i omstillingen, er det helt nødvendig med støtteordninger og andre virkemidler. Støtte til introduksjon av ny teknologi er viktig, men ikke alene nok til at vi når våre mål for klimakutt og energisparing.

Energieffektivisering bidrar til å dempe kraftprisene i Norge

NVE har anslått at det er et lønnsomt energieffektiviseringspotensial i dagens bygningsmasse på rundt 13 TWh, gitt en sluttbrukerpris på 1 krone/kWh. I tillegg kommer et stort potensial for varmepumper og lokal solenergiproduksjon. Selv om mange av tiltakene er lønnsomme, vil de ikke nødvendigvis bli gjennomført. Energieffektiviseringstiltak kan ha en høy investeringskostnad, forbrukerne kan mangle informasjon, eller de kan ha andre preferanser for sin ressursbruk. NVE anslår i Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2021 – 2040 at energieffektiviseringstiltak vil redusere kraftforbruket i bygg med 8 TWh i 2040. Analysen viser at dette isolert sett demper den gjennomsnittlige norske kraftprisen med 4-5 øre/kWh i 2040.

Grønt skifte krever tilgang på fornybar strøm

Norge har i dag et kraftoverskudd på 20 TWh i et år med gjennomsnittlige værforhold. Mot 2030 forventer NVE at kraftforbruket øker mer enn kraftproduksjonen, og at kraftoverskuddet reduseres til 7 TWh. Dess mindre avstand det er mellom strømproduksjonen og strømforbruket, dess høyere blir strømprisene. I motsetning til vindkraft og annen kraftproduksjon med naturinngrep er energieffektivisering konfliktfrie tiltak som kan gjøres direkte på eksisterende og nye bygninger. Det trengs heller ikke lange reguleringsprosesser eller teknologiutvikling for at det skal bli en realitet. Hvis vi utnytter eksisterende kraft bedre, vil det være et viktig bidrag til å sikre kraftbalansen. De neste ti årene kan energisparetiltak i boliger og bygg redusere energibruken med nær 20 TWh fra dagens nivå. En slik satsing vil i tillegg skape mange nye arbeidsplasser og øke standarden i bygningsmassen.

Gi én enøkmilliard for å kickstarte markedet for energieffektivisering

21 organisasjoner ba i innspill til ny regjeringsplattform om én årlig enøkmilliard for å kickstarte markedet for energieffektivisering i husholdninger og yrkesbygg. Økt satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil gjøre menigmann og bedrifter mindre sårbare for svingninger i strømprisen. Nå kan Stortinget kickstarte en etterlengtet opptrapping av satsningen på dette området med nye og forbedrede virkemidler. I tillegg må støtteordninger innrettes slik at også husholdninger med svak økonomi har tilgang på disse, og vi foreslår at Husbanken får en rolle her.

Kutt i elavgift svekker insentivene for energieffektivisering og er lite målrettet

Elavgift bidrar til redusert forbruk av strøm. For norske husholdninger, bedrifter og kommuner er det mye bedre å få hjelp til å redusere forbruket enn å få redusert elavgiften.

Å redusere elavgiften for at folk skal kunne betale strømregningen, er et lite treffsikkert virkemiddel. De som får den prosentvis største reduksjonen i strømregningen etter avgiftskuttet er husholdninger i Midt- og Nord-Norge som ikke er rammet av høye strømpriser. På kort sikt bør myndighetene heller gi direkte støtte ut fra inntektsnivå til familier og enkelthusholdninger som sliter med å betale strømregningen denne vinteren. Det er mulig det i tillegg er behov for egne ordninger for andre grupper som eksempelvis studenter og ideelle organisasjoner. Det generelle kuttet i elavgiften utgjør så lite per strømkunde at det i liten grad vil hjelpe disse sårbare gruppene.

Om Norsk Varmepumpeforening og varmepumper

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av varmepumper i det norske energisystemet. Varmepumper kan anvendes til oppvarming og kjøling av boliger, næringsbygg og innenfor industrien. Varmepumper bidrar til mer effektiv energibruk, bedre lokal luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. Over 1,1 millioner varmepumper er i drift, noe som utgjør over 10 TWh i omgivelsesvarme til oppvarmingsformål.


Bård Baardsen I Norsk Varmepumpeforening I 911 33 000 I baard@novap.no
Rolf Iver Mytting Hagemoen I Norsk Varmepumpeforening I 971 29 250 I river@novap.no