Innspill til Statsbudsjettet 2021 – Energi- og miljøkomiteen

Det er helt avgjørende å styrke satsingen på energieffektivisering for å nå målet om 50 til 55 % kutt i klimagassutslipp innen 2030, understreker Norsk Varmepumpeforening.

Til energi- og miljøkomiteen                                         21.10.2010

Innspill til Statsbudsjettet for 2021

Norsk Varmepumpeforening sitt hovedinnspill til Statsbudsjettet for 2021 er følgende: 

Det er helt avgjørende med en styrket satsing på energieffektivisering for å nå mål om 50 – 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, og for å omstille Norge til et lavutslippssamfunn innen 2050. 

Det er store mengder fossil energi som skal fases ut, og en elektrifisering av transport og industri krever tilgang på fornybar strøm. Energieffektivisering kan gi store mengder konfliktfri strøm i en tid der det er betydelig motstand mot å bygge ut vindkraft i Norge. 

Fossil energibruk i Norge i 2019. Kilde: SSB. Tilgang og anvendelse av energi i Norge etter energiprodukt, Energibalanse. TWh. 

Den glemte klimakjempen 

Byggsektoren blir omtalt som den glemte klimakjempen. Frigjort elektrisitet fra byggsektoren kan erstatte fossil energibruk innen transport og industri, noe som i liten grad gjenspeiles i nasjonalbudsjettet, Klimakur 2030 eller norsk energi – og klimapolitikk. Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. NTNU har beregnet at det frem til 2050 er mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh, og å redusere elforbruket med 31 TWh. 

Varmepumper og energieffektivisering 

Varmepumper bidrar årlig med om lag 10 TWh fornybar energi i bygg, industri og fjernvarme. Mer enn én million norske boliger har installert varmepumpe. Økt bruk av varmepumper til romoppvarming og tappevann inngår i NTNU sin analyse hvor de har beregnet at energibruken i byggsektoren kan halveres frem til 2050. I eksisterende bygninger brukes det i dag 35 TWh strøm hvert år til oppvarming med panelovner og elektriske varmtvannsberedere. Ved å erstatte disse med varmepumper kan dette strømforbruket reduseres med 50 – 80 prosent. 

Multiconsult har laget framskrivninger av energibruk i nye boligbygg og yrkesbygg i Norge fra 2023 til 2050 som viser at disse vil ha en energibruk på 22 TWh ved bruk av elektrisk oppvarming. Ved å erstatte elektrisk oppvarming i nye bygg med varmepumper vil energibruken kunne reduseres med 5 – 10 TWh i 2050. I dagens tekniske byggeforskrift gis det ikke incentiv til å velge varmepumper, og mange utbyggere velger elektrisk oppvarming. 

Norsk Varmepumpeforening har to konkrete forslag til merknader i statsbudsjettet for 2021: 

Forslag 1 
Innføre et krav om nesten-nullenerginivå for nye bygninger i tråd med EUs bygningsenergidirektiv. Byggereglene må ha et incentiv for installasjon av energieffektive varmepumper. 
 

Forslag 2 
Enova må ha eget mål for energieffektivisering i bygg. Enova sine støtteordninger mot byggsektoren må styrkes, og Enova sine programmer må omfatte alle typer bygg. 

 
Rolf Iver Mytting Hagemoen og Bård Baardsen, Norsk Varmepumpeforening