Innspill til Statsbudsjettet 2020 – Finanskomiteen

Les NOVAPs innspill her.

Til Finanskomiteen                                     11.10.2019

Innspill til Statsbudsjettet for 2020

Norsk Varmepumpeforening sitt hovedinnspill til Finanskomiteen er at Stortinget bør avvikle fritaket for merverdiavgift for strøm for husholdninger i Nord-Norge i tråd med anbefalingene fra NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats. 

Vi mener det er riktig, som utvalget skriver, at støtte til husholdninger i Nord-Norge kan gis mer målrettet til de husholdningene som har behov for det, fremfor at det gis fritak i merverdiavgiften for alle husholdninger i landsdelen. Støtte gjennom fritak for merverdiavgiften gir mest støtte til de husholdningene som bruker mest strøm, uavhengig av husholdningens inntekt. 

Vi er enig med utvalget i at dersom formålet er å gi en generell økonomisk støtte til husholdninger i Nord-Norge, vil det være mer målrettet å gi et fast beløp (4 500 kroner) per husholdning eller utvide andre eksisterende støtteordninger som økt skattefradrag

Gi husholdningene i Nord-Norge 10 milliarder i støtte til energieffektiviseringstiltak

Hvis fritaket for merverdiavgift avvikles, bør provenyet anvendes til å gi støtte til energieffektiviseringstiltak til husholdningene i Nord-Norge. Fordelen av avgiftsfritaket hadde en anslått verdi på om lag 1 milliard kroner i 2018. Hvis fritaket for merverdiavgift for strøm avvikles i 2020, og disse midlene anvendes som investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak, vil det bety 10 milliarder kroner i støtte frem til 2030.

Investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak vil gjøre det lettere å nå målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, og å oppfylle EUs energieffektiviseringsdirektiv i tråd med Granavollen-erklæringen. Med et konkret mål for energieffektivisering gjennom energieffektiviseringsdirektivet, blir det enda mer meningsløst å gi husholdningene i Nord-Norge 1 milliard kroner i subsidier på strømregningen hvert år, fremfor å bruke disse midlene på energieffektiviseringstiltak. Som utvalget skriver: "Støtte gjennom merverdiavgiften fører til større forbruk av kraft enn ellers, noe som er vridende og gir mindre effektiv ressursbruk."

Hvis merverdiavgiftsfritaket avvikles og disse midlene brukes til å støtte energieffektiviseringstiltak i husholdningene i Nord-Norge, vil dette gi husholdningene lavere strømregning. Energieffektivisering av boliger består av mange små og store tiltak som er lite kontroversielle, og som samtidig kan gi bedre innemiljø og komfort. Aktuelle tiltak kan være å skifte til mer energieffektive vinduer, etterisolering og varmepumper. 

En støtte til energieffektiviseringstiltak kan differensieres ut fra inntekt, slik at lavinntektsfamilier kan få en høyere støtteandel.


Rolf Iver Mytting Hagemoen I Norsk Varmepumpeforening