Innspill til Statsbudsjettet 2020 – Energi- og miljøkomiteen

Les NOVAPs innspill her.

Til Energi- og miljøkomiteen                                16.10.2019


Innspill til Statsbudsjettet for 2020

Norsk Varmepumpeforening sitt hovedinnspill til Energi- og miljøkomiteen for 2020 er at Stortinget gjennom behandlingen av budsjettet må si ja til en satsning på energieffektivisering i Norge. 

Mål om 10 TWh energieffektivisering innen 2030 er ennå ikke fulgt opp

Målet om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030 ble første gang vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av energimeldingen i 2016 (Meld. St. 25 (2015-2016) og vedtak 870 (2015-2016)). Stortinget har etterlyst en konkret nedtrappingsplan og virkemiddelpakke for å realisere målet, og under behandlingen av statsbudsjettet for 2018 var Stortinget tydelige på at vedtaket ikke kunne anses som oppfulgt. I ettertid har regjeringen i Granavolden-plattformen gjentatt at målet om 10 TWh skal realiseres.

Når regjeringen i statsbudsjettet for 2020 nok en gang forsøker å kvittere ut dette målet uten å komme med noen nye tiltak, er det svært skuffende.  Det eneste regjeringen presenterer i statsbudsjettet er en gjentakelse av at bygningsenergidirektivet fra 2010 og energieffektiviseringsdirektivet fra 2012 skal implementeres. Dette har vært lovet siden regjeringen la frem energimeldingen i april 2016. 

Insentiv for enøktiltak og egenproduksjon av strøm må ivaretas med nye nettariffer

Norsk Varmepumpeforening gjør komiteen oppmerksom på at det foregår arbeid i NVE som vil ha stor betydning for om det er mulig å nå 10 TWh-målet satt av Stortinget. NVE har signalisert at de ønsker å redusere det bruksavhengige energileddet i nettleien til å være lik marginaltapskostnaden (om lag 5 øre per kWh). Det bruksavhengige energileddet i nettleien var om lag 20 øre per kWh i 2018. En reduksjon på 15 øre per kWh vil bety mye for lønnsomheten ved å gjennomføre energieffektiviseringstiltak og egenproduksjon av strøm. En omlegging til marginaltapsprising vil vesentlig redusere lønnsomheten i energieffektiviseringstiltak, varmepumper og solstrømproduksjon. 

Gi husholdningene i Nord-Norge 10 milliarder i støtte til energieffektiviseringstiltak

Norsk Varmepumpeforening mener fritaket for merverdiavgift for strøm for husholdninger i Nord-Norge bør avvikles i tråd med anbefalingene fra NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats. Hvis fritaket for merverdiavgift avvikles, bør provenyet anvendes til å gi støtte til energieffektiviseringstiltak til husholdningene i Nord-Norge. Fordelen av avgiftsfritaket hadde en anslått verdi på om lag 1 milliard kroner i 2018. Hvis fritaket for merverdiavgift for strøm avvikles i 2020, og disse midlene anvendes som investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak, vil det bety 10 milliarder kroner i støtte frem til 2030.

Energieffektivisering gir klimakutt

Elektrisitet som frigjøres gjennom enøktiltak kan erstatte fossil energibruk innen transport og industri. Statnett har beregnet at vi trenger 14 TWh for å elektrifisere hele transportsektoren. NVE har beregnet at eksport av 10 TWh ny vindkraft kan kutte CO2-utslipp med 5 millioner tonn. Samme effekt får vi hvis vi eksporterer 10 TWh som frigjøres gjennom energisparing.

Energieffektivisering bidrar til å bevare urørt natur

Ved å satse på mer effektiv energibruk er det mulig å redusere behovet for landbasert vindkraft og annen kraftproduksjon. Bruker vi energien mer effektivt, enten det er i egen bolig eller i store forretningsbygg, kan vi samtidig bidra til å bevare urørt norsk natur.

Energieffektivisering gir lavere strømregning

Arnstad-utvalget la frem en rapport i 2010 som anslo at det er mulig å halvere energibruken i bygningsmassen i løpet av 30 år. Lykkes vi med dette, vil det spare byggeiere for 45 milliarder kr i årlige energiutgifter.

Norsk Varmepumpeforenings forslag til komitémerknad:

  • Komiteen anser ikke at Stortingsvedtaket om 10 TWh energieffektivisering innen 2030 er fulgt opp
  • Komiteen ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan målet om 10 TWh skal nås med nye virkemidler i løpet av 2019 
  • Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse om hvordan den skal sikre at endringer i nettariffer ikke svekker insentivet for å gjennomføre enøktiltak og egenproduksjon av strøm
  • Komiteen ber regjeringen utrede energieffektiviseringsgevinsten ved å avvikle fritaket for merverdiavgift for strøm til husholdninger i Nord-Norge, og bruke 10 milliarder kroner på investeringsstøtte til energieffektiviseringstiltak i Nord-Norge frem til 2030

 

Rolf Iver Mytting Hagemoen | Norsk Varmepumpeforening