Innspill til Statsbudsjettet 2019 – Finanskomiteen

Les NOVAPs innspill her.

NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) sitt hovedinnspill til budsjettet for 2019 er at Stortinget gjennom behandlingen av budsjettet må si ja til en satsning på energieffektivisering i Norge. En satsing på energieffektivisering vil gi lavere energiutgifter for husholdninger og næringsliv, og vil bidra til verdiskapning og nye arbeidsplasser. 

1. Innfør EUs bygningsenergidirektiv (2018) innen 10. mars 2020

Regjeringen skriver i energimeldingen 15. april 2016 etter å ha brukt 6 år på å vurdere om dette direktivet er EØS-relevant:
«Regjeringen har vurdert at det reviderte bygningsenergidirektivet fra 2010 er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen. Regjeringen har besluttet at direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, og arbeidet med dette pågår nå i EØS-EFTA-landene.»
Siden energimeldingen ble lagt frem for 2,5 år siden har det ikke skjedd noe med dette direktivet. I juni 2018 publiserte EU 3. revisjon av bygningsenergidirektivet. EU-landene har frist frem til 10. mars 2020 med å implementere direktivet. Norsk Varmepumpeforening mener at Norge bør følge samme tidsplan som EU for implementering av 3. revisjon av bygningsenergidirektivet. 

2. Innfør EUs energieffektiviseringsdirektiv (2018) innen 2 år etter at dette er vedtatt av EU

Regjeringen skriver i energimeldingen 15. april 2016 etter å ha brukt 4 år på å vurdere om dette direktivet er EØS-relevant:
«Regjeringen vurderer at energieffektiviseringsdirektivet fra 2012 er i grenseområdet for hva som må innlemmes i EØS-avtalen. Regjeringen har besluttet at direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, og arbeidet med dette pågår nå i EØS-EFTA-landene.»
Siden energimeldingen ble lagt frem for 2,5 år siden har det ikke skjedd noe med dette direktivet. EU-landene ble i juni 2018 enige om revidert energieffektiviseringsdirektiv. De ble da enige om minimum 32,5 prosent energieffektivisering innen 2030. EU-landene har ca. 2 år fra publisering av direktiv i European Journal til implementering. Norsk Varmepumpeforening mener Norge bør følge samme tidsplan som EU for implementering av revidert energieffektiviseringsdirektiv.

3. Endre byggteknisk forskrift i tråd med stortingsvedtak 644

Stortinget vedtok følgende 10. mai 2016 etter at regjeringen hadde endret byggteknisk forskrift (TEK) med virkning fra 1. januar 2016:
«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at 60 pst. av netto varmebehov for bygg over arealgrensen på 1 000 m2 kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.»
Regjeringen la frem forslag til endring av energiforsyningskrav i TEK 13.02.2018:
«Bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer som dekker minimum 80 prosent av varmebehov.»
Forslaget fra regjeringen ble sendt på høring med høringsfrist 11. mai 2018. Regelrådet skriver følgende i sitt høringssvar: 
«Etter Regelrådets vurdering er det imidlertid vanskelig å se sammenhengen mellom anmodningsvedtakene og forslaget som er sendt på høring.»
Norsk Varmepumpeforening er enig med Regelrådet i at det er vanskelig å se sammenhengen mellom anmodningsvedtakene og forslaget som er sendt på høring. I Stortingets vedtak 644 (2015-2016) fremkommer det klart og tydelig at et flertall på Stortinget ønsker å regulere bruken av elektrisitet til oppvarmingsformål. 
For fremtidige kraftpriser i Norge var det uheldig at energikravene i TEK 10 ble endret 1. januar 2016 slik at alle typer bygg nå kan bygges med helelektrisk oppvarming. Dette vil øke forbruket av elektrisitet i byggsektoren, og vil gi høyere kraftpriser i Norge. En endring av forskriften i tråd med stortingets vedtak vil gi lavere energi- og effektuttak fra kraftsystemet. Nettselskapene forventer å investere 140 milliarder i nettet fram mot 2025. De økonomiske konsekvensene for kundene er anslått til 30 prosent høyere nettleie (NVE).

Husholdningene kan spare over 5000 kroner

Det året da norske husholdninger brukte mest strøm var i 1996. Dette året brukte hver husholdning 18 592 kWh i gjennomsnitt. Fra 1996 til 2016 har norske husholdninger redusert sitt forbruk med ca. 2 500 kWh. Dette utgjør en årlig effektivisering av forbruket med ca. 1 prosent. I 2016 sparte hver husholdning 2 300 kroner sammenlignet med en utvikling hvor strømforbruket var på samme nivå som i 1996.
Hvis husholdningene klarer å effektivisere strømforbruket med 1 prosent frem til 2030, vil dette utgjøre en besparelse på 3 470 kroner i 2019 og 5 130 kroner i 2030. En effektivisering på 1 prosent per år er omtrent hva som vil kreves hvis Norge innfører revidert energieffektiviseringsdirektiv (2018). 

 

Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no