Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendte 13. februar 2018 på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2. De foreslåtte endringene i byggteknisk forskrift skjerper kravet om energifleksibilitet for bygg over 1000 m2. Energifleksible varmesystemer skal dekke 80 prosent av normert netto varmebehov, opp fra dagens 60 prosent. NOVAP mener dette forslaget ikke følger opp Stortingets vedtak hvor det fremkommer klart og tydelig at et flertall på Stortinget ønsker å regulere bruken av elektrisitet til oppvarmingsformål.