Forskrift om energikartlegging i store foretak

Kravet om energikartlegging bør gjelde foretak med 1 GWh eller 3 GWh årlig energibruk, ikke 5 GWh, mener NOVAP.

Olje- og energidepartementet
postmottak@oed.dep.no
Ref.: 20/1844

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening – forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften)

Vi viser til høringsforslag om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften). Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivitet (energieffektiviseringsdirektivet). 

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) har lenge etterlyst implementering av energieffektiviseringsdirektivet i Norge, og er positive til forskriften. 

Fastsettelse av størrelsesgrense

NOVAP støtter OEDs forslag til definisjon av "store foretak" der man setter en grense i form av årlig energibruk for å bestemme om foretak har plikt til å gjennomføre energikartlegging. Vi støtter også OEDs forslag om at foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år.

OED foreslår at foretakets energibruk må være minst 5 GWh, i ett av de siste fire årene, før det er plikt om energikartlegging. NOVAP mener grensen er satt for høyt og ber OED senke terskelen til 1 GWh eller 3 GWh årlig energibruk. Vi har forstått det slik at Sverige har en grense som medfører at langt flere foretak omfattes enn med en grense på 5 GWh i Norge.

For de mindre foretakene, som ikke får plikt om energikartlegging, viser vi til at energieffektiviseringsdirektivets artikkel 8 nr. 2 pålegger medlemsstatene å stimulere til energikartlegging og til å gjennomføre tiltak i små og mellomstore bedrifter (SMB). OED skriver i høringsnotatet at det dekkes av Enovas tilbud. Som kjent har Enova nylig avviklet tilbudet om støtte til lavterskel energiledelse i foretak med energibruk over 1 GWh. 

Enova har fortsatt tilbud om støtte til energikartlegging rettet mot enkelte foretakskategorier, men det er svært begrenset. Vi legger til grunn at OED vil sikre at KLD/Enova lager tilbud om støtte til energikartlegging og energiforbedringstiltak som treffer SMB-segmentet bredt slik at disse foretakene motiveres til energikartlegging og å gjennomføre forbedringstiltak.

Implementering av energieffektiviseringsdirektivet i Norge
Norsk Varmepumpeforening ber om at norske myndigheter så raskt som mulig implementerer det oppdaterte energieffektiviseringsdirektivet fra 2018 med et mål for energisparing innen 2030. På generelt grunnlag vil vi også tilføye at myndighetene skaper mange unødvendige problemer og utfordringer for byggebransjen når Norge ligger langt bak resten av Europa i implementering av disse EU-direktivene.

Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Daglig leder, Norsk Varmepumpeforening