Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet har hatt et forslag om å forby mineralolje også til byggvarme på høring. Les vårt høringssvar her.

Klima- og miljødepartementet
postmottak@kld.dep.no
Ref.: 16/1760                                                                                                           
Oslo, 04.10.2019

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening – Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Vi viser til høringsforslag om forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme. Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) støtter forslaget om å utvide forbudet mot mineralolje til oppvarming til å omfatte bruk av mineralolje til byggvarme med virkning fra 1.1.2022. Vi mener det er riktig å forby bruk av mineralolje til alle formål hvor det finnes gode fornybare alternativer uten at dette innebærer store merkostnader.

Aktuelle alternativer til mineralolje

Departementet skriver i høringsnotatet at aktuelle alternativer er elektrisitet, fjernvarme, varmepumpe, fast biobrensel (pellets, flis), biodiesel, biopropan, biogass og hydrogen. DNV-GL (2018) konkluderer med at det finnes både fossilfrie (biodiesel, og fast biobrensel) og utslippsfrie (elektrisitet, fjernvarme) alternativer til fossil byggvarme i dag. NOVAP vil påpeke at varmepumpe i likhet med elektrisitet og fjernvarme er et utslippsfritt alternativ.

NOVAP er kjent med at i flere prosjekter er det brukt energibrønner og varmepumpe til oppvarming og tørking av bygninger under oppføring. Dette gjelder blant annet ved oppføring av Lia barnehage, og Horten videregående skole. Her har de brukt energibrønnene og varmepumpene som uansett skal varme opp de ferdige byggene.

Det er også mulig å bruke en midlertidig varmepumpe til oppvarming og tørking av bygninger. Denne er da normalt plassert i en kontainer på byggeplassen og bruker uteluft som varmekilde. Denne varmepumpen vil være avhengig av at det er tilstrekkelig elektrisk effekt tilgjengelig på byggeplassen. Det er få tilbydere av slike løsninger i dag, men vi forventer at denne type løsninger vil bli videreutviklet hvis det er en etterspørsel og marked for fossilfri og utslippsfri byggtørk.

Vi vil påpeke at departementet kun ett sted i høringsnotatet nevner varmepumper som et alternativ til mineralolje for byggvarme. Vi mener varmepumper bør fremheves som et utslippsfritt alternativ på linje med fjernvarme og elektrisitet. Hva som er beste alternativ vil i stor grad være prosjektavhengig.

Vi mener det er viktig at departementet bidrar til at det i størst mulig grad velges fornybare og utslippsfri alternativer til mineralolje når et forbud trer i kraft.

Med vennlig hilsen
Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no