Endringer i regelverket om anleggsbidrag

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring endringer i regelverket om anleggsbidrag.

Lenke til høringsutkastet (nve.no)

Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no
Ref.: 201833013

Oslo, 25.05.2018

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening – Forslag til endringer i regelverket om anleggsbidrag

Våre kommentarer til høringsforslaget

Norsk Varmepumpeforening mener dagens regelverk i forhold til anleggsbidrag er en barriere i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi mener det er en svakhet ved høringsforslaget at det mangler en vurdering av om det er riktig å videreføre dagens ordning med anleggsbidrag. Det burde blant annet vurderes om de inntekter som anleggsbidragsordningen gir står i forhold til de administrative ressurser som kreves for å administrere denne ordningen. Det kreves betydelige ressurser både hos nettselskaper og hos kundene. Våre kommentarer er avgrenset til anleggsbidrag for uttakskunder som er tilknyttet nettet. 

Norsk Varmepumpeforening mener som hovedregel bør nettselskapet finansiere nødvendige investeringer i nettet, og ta betalt for disse investeringene gjennom nettleien. Vi mener anleggsbidrag kun bør kreves ved store nettinvesteringer eller ved investeringer som åpenbart er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Vi vil anbefale at NVE utreder en modell hvor hovedregelen er at det ikke kreves inn anleggsbidrag, men at nettselskapet kan gjøre dette når visse kriterier er tilfredsstilt. For eksempel burde alle villaer kunne oppgradere til 63 A uten at anleggsbidrag kreves, mens større effektuttak kan utløse dette. For større bygg bør nettleie stimulere byggeier til å ha så lav sikringsstørrelse og effektuttak som mulig. Selv om vi er kritiske til dagens ordning for anleggsbidrag, må det være ordninger som hindrer at bolig- og byggeiere bestiller større effektkapasitet enn nødvendig. Et annet alternativ er videre bruk av anleggsbidrag, men med et betydelig bunnfradrag som skjermer de fleste kunder fra å betale anleggsbidrag. Vi ønsker da at det utredes et bunnfradrag i størrelsesorden 1 – 5 millioner kroner. 

Vi mener at en fjerning eller avgrensning av ordningen med anleggsbidrag ville få liten betydning for nettleien i de fleste nettselskaper. Dette fordi det allerede i dag er slik at det meste av inntektene hentes inn gjennom nettleien. Vi mener dette også ville bidra til at nettselskapene kunne drives langt mer effektivt da det er store administrative kostnader knyttet til dagens ordning med anleggsbidrag. 

For varmepumpebransjen vil innkreving av anleggsbidrag ofte være aktuelt når en oljefyr skal skiftes ut med en varmepumpe. Når en bolig eller byggeier skifter ut fossil olje med en varmepumpe, utfører denne egentlig et samfunnsoppdrag. Når det kreves inn anleggsbidrag vil dette typisk utgjøre 20 – 100 prosent av investering i varmepumpeanlegg. Det gis støtte fra Enova til disse investeringene. Når det kreves anleggsbidrag utgjør dette ofte langt mer enn støtten som gis fra Enova. 

Innkreving av anleggsbidrag gjøres i forbindelse med installasjon av varmepumper i privatboliger, boligblokker og yrkesbygg. Når det er vedtatt et forbud mot oljefyring fra 1. januar 2020 har kunden ofte få fornybare alternativer til å installere en varmepumpe. NOVAP opplever at det er veldig tilfeldig slik ordningen praktiseres i dag hvilke kunder som blir avkrevd anleggsbidrag. For denne type kunder vil det være svært krevende å etterprøve nettselskapene sine kalkyler i forhold reinvestering, forsert reinvestering og nyinvestering. Det samme gjelder boliger og bygg som tilrettelegger for elbillading. Et bunnfradrag på 1 – 5 millioner kroner ville skjerme de fleste av disse kundene fra å betale anleggsbidrag. Vi mener spesielt ett punkt i NVEs begrunnelse for innkreving av anleggsbidrag ikke er riktig i forhold til kunder som skal installere varmepumpe: en rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og øvrige kunder. NOVAP opplever at det er tilfeldig hvilke kunder det er som utløser anleggsbidrag. Det er ofte slik at det er plass til at x antall kunder kan oppgradere sitt strøminntak, men når kunde y kommer utløser denne anleggsbidrag. Det er likevel ønskelig at kunde y installerer varmepumpe, og det oppleves som urimelig at det avkreves anleggsbidrag.

Vi vil avslutningsvis kommentere at nettselskapene ofte har svært lang behandlingstid når de får inn søknader om oppgradering av nettet. Dette gjelder til dels også forespørsler om det ledig nettkapasitet og eventuelle behov for oppgradering. Vi ønsker at NVE i forskriften setter krav til behandlingstid for denne type søknader. Vi ønsker oss at det skal være en maksimal behandlingstid på 4 uker for denne type søknader.


Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no