Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt på høring (29.11.2017) forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet.

Lenke til høringsutkastet (nve.no)

 

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening

 

Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no
Ref.: 201841843

Oslo, 07.12.2018

Innspill til arbeidet med ny tariffstruktur fra Norsk Varmepumpeforening

Vi viser til innspillsmøte 16. november hos NVE, og nyhetssak om at dagens nettleie bør endres for å unngå unødvendige nettinvesteringer og for å fordele kostnadene i nettet på en rimeligere måte. Direktoratet ber om innspill til fremtidig tariffstruktur innen 7. desember, og viser i nyhetssaken til tre kriterier NVE mener bør være oppfylt:

  • Energiledd skal settes lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god
  • Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
  • En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

Av disse kriteriene er NOVAP enig i at prisen bør være høyere enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy. NOVAP er uenig i kriteriet om at energiledd skal være lik marginalstapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god. Vi er enig i KS Bedrift sitt innspill på møtet 16. november om at det er få andre enn teoretikere som er opptatt av marginaltap. Det store flertallet av høringsinnspill i forrige høringsrunde gikk også imot at dette prinsippet skal legges til grunn. 

Det tredje kriterium for utforming av nettariffer er at tariffmodellen må sikre rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet. Det finnes ingen objektiv metode eller tilnærming som kan fastslå hva som er en rimelig eller rettferdig fordeling av nettets faste kostnader. NOVAP mener at fastleddet kun skal dekke de kundespesifikke kostnadene i nettselskapet. Vi mener dagens praksis hvor det er stor ulikhet mellom selskapene når det gjelder størrelse på fastledd er uheldig og ikke bør videreføres.

NOVAP støtter prinsippet om at tariffen så langt som mulig skal bidra til god utnyttelse av eksisterende nett, samt en effektiv utvikling og utbygging av nettet på bakgrunn av samfunnsøkonomiske kriterier. Vi mener dette kriteriet sammen med at strømkundene skal kunne forstå og tilpasse seg, bør legges til grunn ved utarbeidelse av ny tariffstruktur. For øvrig viser vi til vårt høringssvar datert 28.02.2018 om kontroll av nettvirksomhet. 

Energiledd lik marginalstapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god

NOVAP er uenig i at «energiledd lik marginalstapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god» bør være et av hovedkriteriene når nye nettariffer utformes. Vi mener hovedformålet med en endring i tariffstrukturen må være å gi husholdninger et insentiv for å flytte noe av sitt forbruk bort fra høylastperioder på vinteren. Ved å flytte noe av forbruket bort fra høylastperioder kan nettselskapene redusere eller utsette behovet for fremtidige nettinvesteringer.

Marginaltapsprisingen handler om hvordan strøm skal prises i de perioder hvor kapasiteten i nettet er god. Vi mener det viktigste må være å gi et prissignal i høylastperiodene. Vi mener det er uheldig at marginaltapsprising gjør det mindre lønnsomt med energieffektiviseringstiltak, lokal energiproduksjon og fjernvarme. 

En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet

NOVAP mener det må fastsettes i forskrift at fastleddet kun skal dekke kundespesifikke kostnader i nettselskapet. Hvis fastleddet settes for høyt vil kunder med et lavt strømforbruk betale en svært høy pris per kWh. Et høyt fastledd vil gi mindre insentiv for kunder til å redusere energi- og effektuttak fra nettet, og ikke stimulere kunder til en bedre utnyttelse av nettet.

Enkel og forståelig modell for husholdningene

NVE omtaler at i tillegg til de tre overordnede kriteriene vil det være viktig at strømkundene forstår og tilpasser seg den nye tariffstrukturen. NOVAP mener dette burde være det viktigste kriteriet ved innføring av ny tariffstruktur. Selv om en modell utfra økonomisk teori skal gi høy gevinst vil det ikke være mulig å hente ut denne gevinsten hvis husholdningene ikke forstår og tilpasser seg modellen. 

Felles tariffmodell for alle nettselskapene

NOVAP ønsker felles tariffmodell for alle nettselskapene, med lokale tilpasningsmuligheter. En felles tariffmodell vil gjøre det lettere for tredje-partsaktører som skal levere produkter og tjenester i dette markedet. Vi mener mye av tilpasningen vil være automatisert gjennom styring av eksempelvis varmesystem, varmtvannsbereder og elbillading. Denne type produkter og tjenester vil være svært viktig for at det skal skje en tilpasning av forbruksmønstre når ny tariffstruktur innføres. Når det finnes 130 nettselskaper i Norge vil det ikke kunne utvikles et velfungerende marked for produkter og tjenester hvis hvert selskap skal utvikle sin egen modell. Selv om vi mener alle selskapene skal ha samme modell mener vi parameterne innenfor modellen skal kunne tilpasses lokale forhold.

Ved innføring av ny tariffmodell blir kommunikasjon fra myndighetene og energibransjen enklere hvis nettselskapene har en felles modell. Det vil også være enklere med felles avregning gjennom Elhub.

Forslag til modell

NOVAP foreslår at det innføres en modell med tidsavhengig energiledd. Vi mener tidsavhengig energiledd er en bedre modell enn abonnert effekt fordi denne modellen gir et prissignal til bruker når det er høy belastning på nettet. Vi mener tidsavhengig energiledd er en enkel og forståelig modell for sluttkunden. 

I en modell med tidsavhengig energiledd mener vi det bør være noe høyere pris for å bruke strøm på morgenen og ettermiddagen om vinteren. Dette er de tidspunktene hvor det er høy belastning på strømnettet. Siden inntektene til nettselskapene skal være lik, vil en høyere tariff ved høy belastning gi lavere tariff utenom høylastperiodene. Energiledd vil fortsatt være høyere enn marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god. Vi har ikke tatt stilling til om det kun bør være høyere tariff morgen og ettermiddag, eller om tariff også bør være litt høyere hele vintersesongen i forhold til sommeren. 

Dette er en modell som ikke gir ekstra administrasjonskostnader for nettselskapene. Hvis NVE innfører en modell som gir ekstra administrasjonskostnader vil dette gi høyere nettleie for alle kunder fordi nettselskapene må dekke inn disse kostnadene over nettleia. 

Gradvis innføring av ny tariffstruktur

NOVAP anbefaler at NVE legger opp til en gradvis innfasing av ny tariffstruktur fra 2021 – 2025, og gjør en grundig evaluering av erfaringer og resultater i 2025 (Se figur for forslag til innfasing av ny tariffstruktur.) Energiledd vil fortsatt være høyere enn marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god.

Hvilke laster vil kunne påvirkes av effektbasert tariffering? 

De lastene det er mest aktuelt å flytte på er romoppvarming, varmtvannsbereder og elbillading. For å flytte forbruket er det mulig å bruke automatiserte løsninger som vi forventer at vil tilbys av mange aktører. Ettersom elektrisitet i stor grad benyttes for oppvarmingsformål i Norge, er effektbehovet høyest ved lave utetemperaturer de fleste steder i landet. Den timen hvor effektbehovet er høyest har vi først og fremst et større varmebehov. Varmebehovet kan dekkes ved elektrisitet fra nettet, eller ved hjelp av andre energikilder. Ved å redusere varmebehovet fra elektrisitet den kaldeste tiden og samtidig begrense ikke-varmerelatert forbruk, kan vi redusere eller utsette behovet for fremtidige nettinvesteringer.

Timesmålt Spotpris vil kunne flytte laster?

I 2019 vil alle husholdninger ha fått installert AMS-måler, og nettselskapene vil kunne tilby timesmålt spot. Med dette vil husholdningene få et ytterliggere insentiv for å flytte forbruk fra høylast- til lavlastperioder. Dette forutsetter at høy spotpris inntrer samtidig som det er høy belastning i nettet. Historiske data indikerer at dette er tilfellet, spesielt på vinteren når det er kaldt vær.


Med vennlig hilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
Norsk Varmepumpeforening
E-post: river@novap.no