Krav til sertifisering og opplæring i f-gass-forordningen

Krav om f-gass-sertifikat for alle som gjør inngrep i kuldekretsen på anlegg med f-gass eller alternativer til f-gass finner du i Artikkel 10 i den reviderte f-gass-forordningen.

Revidert f-gassforordning er vedtatt i EU-parlamentet og i Rådet. Her finner du Varmepumpeforeningens uoffisielle oversettelse av Artikkel 10, hentet fra den reviderte f-gass-forordningen (Her finner du hele forordningen på engelsk)

Den reviderte f-gass-forordningen trådte i kraft 11. mars 2024.

Artikkel 10 Sertifisering og opplæring

 1. Fysiske personer skal være sertifisert til å utføre følgende aktiviteter som involverer fluorholdige klimagasser i henhold til artikkel 4 nr. 7, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 8 nr. 2, som omfatter de fluorholdige klimagasser spesifisert deri, eller som involverer relevante alternativer til fluorholdige klimagasser, inkludert naturlige kuldemedier, der det er relevant:

  a)     installasjon, vedlikehold eller service, reparasjon eller demontering av utstyret oppført i artikkel 5 nr. 2, bokstav a) til f), og i artikkel 5 nr. 3 bokstav a) og b);

  b)     lekkasjekontroller av utstyret referert til i artikkel 5 nr. 2, bokstav a) til e), og i artikkel 5 nr. 3, bokstav a) og b);

  c)     gjenvinning fra utstyr oppført i artikkel 8 nr. 2 og i artikkel 8 nr. 3 bokstav a).

  Fysiske personer skal ha minst en opplæringsattest for å utføre følgende aktiviteter som involverer fluorholdige klimagasser i henhold til artikkel 4 nr. 7, artikkel 5 nr. 1 og artikkel 8 nr. 3, som dekker de fluorholdige klimagassene spesifisert deri, eller involverer relevante alternativer til fluorholdige klimagasser, inkludert naturlige kjølemedier, der det er relevant:

  a)     vedlikehold eller service, eller reparasjon av klimaanlegg i motorkjøretøyer som faller innenfor virkeområdet til direktiv 2006/40/EF, og gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra slikt utstyr;

  b)     gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra utstyr oppført i artikkel 8 nr. 3, bokstav b) og c), og i artikkel 8 nr. 10 annet ledd;

  c)     vedlikehold eller service, reparasjoner og lekkasjekontroller av utstyr oppført i artikkel 5 nr. 3 bokstav c).
   
 2. Juridiske personer skal være sertifisert i henhold til artikkel 4 nr. 7, som omfatter de fluorholdige klimagassene spesifisert deri, til å utføre installasjon, vedlikehold eller service, reparasjon eller demontering av utstyret oppført i artikkel 5 nr. 2, pkt. a) til e), og i artikkel 5 nr. 3 bokstav a) og b), som involverer fluorholdige klimagasser eller relevante alternativer til fluorholdige klimagasser, inkludert naturlige kjølemedier, der det er relevant.
   
 3.  Innen ett år etter ikrafttredelsen av gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 8, skal medlemsstatene etablere eller tilpasse sertifiseringsprogrammer, inkludert evalueringsprosesser, og sikre at opplæring i praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap er tilgjengelig for fysiske personer som utfører aktivitetene nevnt i nr. 1. Medlemsstatene skal også sørge for at opplæringsprogrammer for innhenting av opplæringsattester i samsvar med nr. 1 annet ledd er tilgjengelige.
   
 4. Innen ett år etter ikrafttredelsen av gjennomføringsrettsakten nevnt i nr. 8, skal medlemsstatene etablere eller tilpasse sertifiseringsprogrammer for juridiske personer nevnt i nr. 2.
   
 5. Sertifiseringsprogrammene og opplæringen i praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap fastsatt i nr. 3 skal dekke følgende:

  a) gjeldende forskrifter og tekniske standarder;

  b) utslippsforebygging;

  c) utvinning av fluorholdige klimagasser oppført i vedlegg I og i del 1 i vedlegg II;

  d) sikker håndtering av utstyr av typen og størrelsen som dekkes av sertifikatet;

  e) sikker håndtering av utstyr som inneholder brannfarlige eller giftige gasser eller som opererer under høyt trykk eller involverer andre relevante risikoer;

  f) tiltakene for å forbedre eller opprettholde energieffektiviteten til utstyr under installasjon, eller vedlikehold eller service.
   
 6. Sertifiseringsprogrammene og opplæringen i praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap fastsatt i nr. 3 som angår luftfartøyer, skal gjenspeiles i prosessen med å oppdatere sertifiseringsspesifikasjonene og andre detaljerte spesifikasjoner, akseptable midler for samsvar og veiledningsmateriale utstedt av European Aviation Safety Agency i henhold til artikkel 76 nr. 3 og artikkel 115 i forordning (EU) 2018/1139.
   
 7. Sertifikater under sertifiseringsprogrammene nevnt i nr. 3 skal være betinget av at søkeren har fullført en evalueringsprosess som nevnt i nr. 3.
   
 8. Innen 12. mars 2026 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette minimumskravene for sertifiseringsprogrammer og opplæringsattester nevnt i nr. 3 og 4 for aktiviteter nevnt i nr. 1. Disse minstekravene skal spesifisere, for hver type utstyr nevnt i nr. 1, nødvendige praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper, og differensiere, der det er hensiktsmessig, mellom ulike aktiviteter som skal dekkes, ordningene for sertifiseringen eller attestasjon samt vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifikater og opplæringsattester. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter tilpasse, der det er nødvendig, slike minstekrav. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsen
   
 9. Eksisterende sertifikater og opplæringsattester utstedt i henhold til forskrift (EU) nr. 517/2014 skal forbli gyldige, i samsvar med betingelsene som de opprinnelig ble utstedt under. Innen 12- mars 2027 skal medlemsstatene sikre at sertifiserte fysiske personer er pålagt å delta i gjenoppfriskingskurs eller gjennomføre en evalueringsprosess nevnt i nr. 3, minst hvert 7. år. Medlemsstatene skal sikre at fysiske personer som innehar et sertifikat eller opplæringsattest i henhold til forordning (EU) nr. 517/2014 skal delta i slike gjenoppfriskingskurs eller gjennomføre slike evalueringsprosesser for første gang senest 12. mars 2029.
   
 10. Innen ett år etter ikrafttredelsen av gjennomføringsretten i henhold til nr. 8, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om sine sertifiserings- og opplæringsprogrammer. Medlemsstatene skal anerkjenne sertifikater og opplæringsattester utstedt i en annen medlemsstat i samsvar med denne artikkel. De skal ikke begrense friheten til å yte tjenester eller etableringsfriheten fordi et sertifikat ble utstedt i en annen medlemsstat.
   
 11. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter bestemme formatet for meldingen nevnt i nr. 10. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 34 nr. 2.
   
 12. Et foretak skal bare overdra en aktivitet nevnt i nr. 1 eller 2 til et annet foretak etter å ha verifisert at sistnevnte innehar de nødvendige sertifikater for de påkrevde aktivitetene nevnt i henholdsvis nr. 1 eller nr. 2.
   
 13. Der forpliktelsene i henhold til denne artikkel knyttet til levering av sertifisering og opplæring vil påføre en medlemsstat uforholdsmessige byrder på grunn av den lille størrelsen på dens befolkning og den påfølgende mangelen på etterspørsel etter slik sertifisering og opplæring, kan samsvar oppnås gjennom godkjenning av sertifikater utstedt i andre medlemsstater.

  Medlemsstater som anvender første ledd skal informere Kommisjonen. Kommisjonen skal deretter informere de andre medlemsstatene.
   
 14. Denne artikkel skal ikke hindre medlemsstatene i å etablere ytterligere sertifiserings- og opplæringsprogrammer med hensyn til utstyr og andre aktiviteter enn de som er nevnt i nr. 1.