GWP - globalt oppvarmingspotensial

Globalt oppvarmingspotensial, GWP, angir hvor mye en klimagass påvirker global oppvarming sammenlignet med CO2.

GWP-verdi for ulike kuldemedier er et vktig grunnlag for kravene i f-gass-forordnignen. 

GWP-verdien for en gass angir hvor mye et tonn av gassen påvirker drivhuseffekten, sammenlignet med ett tonn COfor en valgt tidshorisont. Til nå har det vært vanlig å bruke 100 år. GWP-verdier brukes til å regne om utslipp til CO2-ekvivalenter.

GWP-verdiene for ulike gasser hentes fra rapporter FNs klimapanel utgir. F-gass-forordningen bruker GWP-verdier fra den fjerde (AR4) og  sjette (AR6) rapporten til å beregne CO2-ekvivalenter for ulike kuldemedier. 

På grunn av Paris-avtalen bruker Norge nå GWP-verdier fra den femte rapporten (AR5) til å beregne HFK-avgifter. GWP-verdier er også grunnlag for mange krav i f-gass-forordningen, ikke minst for hvilke f-gasser som blir forbudt på ulike tidspunkt. 

Her er GWP-verdier for noen vanlig HFK-gasser, inkludert noen det har vært forbudt å etterfylle siden 2020: 

Kuldemedium GWP-verdi*
R32 675
R134a 1 430
R407C 1 624
R410A 1 924
R452A 2 141
R507 3 985
R513A 631

*Fra AR4 Se Annex I i den reviderte f-gass-forordningen.