Veksten fortsetter

Totalmarkedet for varmepumper økte 14,6 % målt i antall solgte enheter i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i rekordåret 2022.

Antall solgte varmepumper og total strømpris inkludert avgifter og mva, fratrukket strømpris. Tall fra Prognosesenteret og SSB.
Høye strømpriser er fortsatt en viktig driver for varmepumpemarkedet i Norge, viser salgstall fra Prognosesenteret og strømpriser fra SSB.

– Strømprisen påvirker særlig salget av luft-til-luft-varmepumper, noe vi har sett gjennom mange år. Og i andre kvartal var prisen over det vi historisk sett har vært vant til, selv om nivået er lavere enn det vi så i 2022, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

Tror på nytt rekordår

– Mye tyder på at luft-til-luft-markedet kommer til å være sterkt utover høsten. Installatører over hele andet merker høy etterspørsel, men hvordan salget utvikler seg mot jul kan påvirkes av flere faktorer, poengterer Hagemoen. Nå i september opplever mange lave strømpriser og flere steder i landet er det uvanlig varmt.

– Økt boligrente bidrar også til at mange familier er mer forsiktige nå, poengterer Hagemoen. Likevel tror han  og flere i bransjen at vi kommer til å sette salgsrekord for året totalt.

Høyest vekst for væske-til-vann-varmepumper

De høye strømprisene de to siste årene har påvirket etterspørselen etter alle typer varmepumper, både for industri og yrkesbygg, noe vi også ser i våre naboland Sverige og Finland. Veksten i prosent er enda større for andre typer varmepumper, spesielt væske-til-vann-varmepumper med oppgang på 39,5 %.
– Der er salget tilbake på samme nivå som toppåret 2019. Denne veksten kan neppe alene tilskrives oppdemmet behov som følge av forsyningsproblemene som oppsto etter pandemien, mener Hagemoen.

Type varmepumpe Endring i %
Luft-til-luft 14,3
Luft-til-vann 25,0
Væske-til-vann 39,5
Ventilasjon/avtrekk -20,1
VRF/VRV 12,5
Tappevann 16,7
Varmepumpesalg i andre kvartal sammenlignet med samme periode i 2022.

Hva skyldes veksten? Har flere boligeiere erkjent at tiden med svært billig strøm er forbi? Har flere byttet ut elektrokjel eller biokjel med bergvarme?
– Dette vet vi for lite om, men vi vil gjerne høre mer fra dere i bransjen om hvor disse varmepumpene blir installert. Vi kommer til å gjøre en ny undersøkelse sammen med Prognosesenteret i høst. Svar på den når den kommer! oppfordrer Hagemoen.

Forventer tiltak i handlingsplan

Og, poengterer Hagemoen, selv om veksten for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper er bra, så er salgsvolumet i Norge svært lavt sammenliknet med Sverige og Finland.

– I oktober skal regjeringen presentere nasjonal handlingsplan for energieffektivisering, og da forventer vi tiltak som skal stimulere flere boligeiere og eiere av yrkesbygg til å velge varmepumper, sier han.