Krav til varmepumpemontører

For å installere splitt luft-luft- og luft-til-vann- varmepumper med f-gasser trenger du f-gass sertifikat. Det må du også ha hvis du gjør inngrep i kuldekretsen.

For å få f-gass-sertifikat må du blant annet vise at du kan tømme og fylle varmepumpeanlegg på forskrifsmessig måte. 

Kravene om sertifisering kommer fra f-gass-forordningen, og hensikten er å sikre riktig og trygg håndtering av f-gasser. Slike gasser skader klimaet hvis de lekker ut.  

To relevante kategorier

To kategorier personlig f-gass sertifikat er aktuelle for de som jobber i kulde- og varmepumpebransjen:  

  • kategori 1, som dekker arbeid på anlegg med mer enn 3 kg fylling, og 
  • kategori 2, som dekker arbeid på anlegg som har mindre enn 3 kg fylling 
Lekkasjesøk er en del av praktisk pensum for f-gass-sertifisering. 

Praktisk og teoretisk eksamen 

Du må bestå både en praktisk prøve og en teoretisk eksamen for å få f-gass sertifikat: 

  • Den praktiske prøven varer i opptil fire timer, og her må du blant annet demonstrere at du kan tømme og fylle anlegg på forskriftsmessig vis, gjøre lekkasjekontroll og dokumentere måling på anleggene. 
  • Teorieksamen varer inntil to timer, og her må du vise at du kan kuldeteknikk og kjenner de viktigste kravene i f-gass-forordningen. 

Målinger du gjør i et varmepumpeanlegg skal dokumenteres.

Fem års gyldighet

F-gass-sertifikater er gyldige i fem år. Deretter må du fornye sertifikatet ditt for å jobbe lovlig. Denne fornyelsen er mindre omfattende - da skal du bare gjennom en teoretisk eksamen. 

Også bedriften du jobber i må ha f-gass-sertifikat, og fem års gyldighet gjelder også for bedriftssertifikatene. 

Sertifisering skal utvides til naturlige kuldemedier

De nærmeste årene blir en rekke f-gasser forbudt i nye varmepumper. Blant annet blir R32 forbudt i mindre luft-til-luft-varmepumper i 2029. Du vil likevel trenge f-gass-sertifikat for å installere splitt luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper, eller gjøre inngrep i kjølekretser. 

Den reviderte f-gass-forordningen slår fast at kravet om opplæring og sertifisering skal gjelde også for alternativer til f-gasser. Blant annet sier forordningen at opplæring og sertifisering skal dekke sikker håndtering av utstyr med brannfarlige eller giftige gasser under høyt trykk.

De faktiske kompetansekravene er ikke klare ennå. Dette skal EU presisere nærmere i en egen gjennomføringsforordning.